Group Members

PhD Student

Sumit O Bajaj 

Pei Shi 

Debarpita Ray 

Yashan Zhong 

Yuzhi Ma 

Screen Shot 2014-05-08 at 6.37.44 PM

Jiamin Zheng 

Yu Li 

Screen Shot 2014-04-30 at 11.11.07 AM

Chao Liang 

Screen Shot 2014-04-30 at 11.48.28 AM

Xiaofan Liu 

Screen Shot 2014-04-29 at 1.35.17 PM

 

Master Student

Alhanouf Zakaria Aljahdali 

 

Postdoc

Dr. Mingzong Li 

Dr. Hongyan Li

 

Undergraduate Students

Xiwen Song

Kenneth Avocetien

Ke Ji 

 

Former Student

Dr. Michael Cuccarese 

Screen Shot 2014-04-29 at 1.32.41 PM

Dr. Yanping Wang

Dr. Ehsan Sharif

Dr. Qi Zhang

Dr. Mingde Shan

Dr. Hua-Yu Leo Wang

Dr. Qian Chen

Dr. Yalan Xing

Dr. Bulan Wu